• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5_.jpg

Často řešené problémy

Seznam problémů, které jsme našim klientům řešili není kompletní. Uvádíme pouze často se vyskytující problémy. Zaměřuje se na snížení nákladů a současně na zlepšení senzorické kvality a stability piva. Dosahujeme toho snížením používání přídavných látek (např. enzymů) a odstraněním nešetrných technologických zásahů.

Máme vyzkoušeno, že přirozený způsob výroby piva vede ke kvalitnějšímu a levnějšímu výrobku.

Při práci u zákazníků vždy kolegiálně spolupracujeme s místními technology. Díky jejich znalosti místního zařízení a díky našim zkušenostem s řešením stejných nebo podobných potíží / úkolů z jiných pivovarů velice rychle nacházíme a aplikujeme vhodné řešení. Tímto způsobem, současně s dosažením konkrétního cíle, obohacujeme Váš personál o naše zkušenosti.
 

Seznam problémů:

 

Technologický audit zjištění nedostatků a návrh na jejich odstranění

 • monitoring stávajícího stavu, nalezení příčin způsobujících nedostatky v kvalitě, nebo prodražujících výrobu
 • zaměřujeme se na místa způsobující největší potíže / největší prodražení výroby, jejichž vyřešení přinese značný kvalitativní nebo finanční efekt
 • porovnání odborné způsobilosti personálu, technologických postupů a technického stavu se světovými standardy
 • technologický audit trvá dle rozsahu potíží 7 - 10 pracovních dnů
 • výstupem auditu je prezentace zprávy s popisem nedostatků a návrhu nápravných opatření
 • po prezentaci zprávy si klient sám rozhodne, zda-li ke odstranění závadného stavu vystačí se svým personálem, nebo využije naší pomoci


Komplexní řešení technologických celků, projekční činnost / dosažení cílů Vašeho projektu

 • předprojektová příprava, analýza zdrojů, odborný odhad nákladů, návrh vyhovujícího technického řešení
 • příprava vlastního projektu – výkresy, technologické výpočty, technické výpočty, výpočty návratnosti
 • spolupráce na projektu s dodavateli stavebních prací, dodavateli technologického zařízení, zařízení technické podpory (chlazení, topení, tlakový vzduch, inertní plyny)
 • dozor při realizační fázi, kontrola dodavatelských firem v dodržení smluvních podmínek (termínů, garančních parametrů)
 • uvedení do provozu, zaučení obsluhy, vytvoření pracovních manuálů


Analýza vstupních surovin / volba optimálního poměru ceny nakupovaných surovin a jejich kvality

 • nastavení hodnot ukazatelů vstupních surovin (voda, slad a chmel) s ohledem na požadovanou kvalitu piva a kvalitu aktuální sklizně
 • vložení požadovaných hodnot do dodavatelských smluv formou penalizací při jejich nesplnění
 • úpravy technologie při změně hodnot vstupních surovin


CIP / optimalizace nákladů na mytí a dosažení vyhovující čistoty provozu

 • zvýšení efektivity CIP = zajištění mikrobiální čistoty, snížení nákladů, účelné využití času
 • detekce mikrobiálně nebezpečných míst a jejich odstranění


Rmutování / úprava technologie s ohledem na kvalitu sladu, kapacitu Vaší varny a kvalitu Vašeho piva

 • optimalizace šrotování (mokré, kondiciované a klasické šrotování) s ohledem na maximalizaci varního výtěžku a hladký průběh scezování
 • úprava rmutování s cílem snížení množství používaných enzymů, zkrácení doby rmutování při zachování charakteru českého piva
 • úprava pH rmutů a mladin s ohledem na legislativu, náklady a senzoriku


Scezování / sladění Vašich požadavků na délku scezování a kvalitu scezované mladiny

 • snížení zákalu scezované mladiny
 • zkrácení času scezování s ohledem na kvalitu sladiny a varní výtěžek
 • dosažení optimální scezovací křivky
 • zlepšení kvality scezování u manuálně ovládaných varnách


Chmelovar / optimalizace spotřeby tepla a kvality mladiny

 • snížení tepelného zatížení mladiny
 • dosažení požadovaného stupně odparu
 • regulace rekuperace energie, zvýšení energetické úspory


Posouzení účinnosti vířivé kádě / zvýšení účinnosti Vaší vířivé kádě

 • stanovení vhodné nátokové rychlosti
 • optimalizace délky prodlevy ve vířivé kádi - snížení obsahu kalů / snížení tepelného zatížení mladiny


Hlavní kvašení a dokvašování / dosažení Vámi požadovaných senzorických vlastností hotového piva

 • propagace kvasnic – dosažení požadované koncentrace kvasničných buněk
 • řízení hlavního kvašení s cílem zajištění optimální senzorické kvality bez použití přídavných prostředků
 • snížení počtu kvasničných buněk v pivu před filtrací pomocí optimalizace kvašení


Filtrace / dosažení kvality filtrace na soudobé úrovni

 • snížení nákladů na křemelinovou filtraci
 • zvýšení kvality křemelinové filtrace
 • odstranění technických a technologických závad Vaší filtrace
 • optimalizace koloidní stabilizace – snížení nákladů / zvýšení koloidní stability
 • sladění práce oddělení filtrace, stáčíren a logistiky


Stáčení lahví, KEG sudů, plechovek / zvýšení výkonu Vašich stáčíren, snížení mikrobiálního rizika

 • monitoring efektivity práce zařízení / ztrátových časů. Návrh opatření na omezení ztrátových časů
 • detekce míst zvýšeného mikrobiálního rizika jejich odstranění / dosažení požadované trvanlivosti
 • snížení obsahu O2 během stáčení
 • sladění práce oddělení filtrace, stáčíren a logistiky


Laboratoř / optimalizace práce Vaší podnikové laboratoře

 • kontrola metodik jednotlivých analýz a jejich provádění
 • plán mikrobiologické a analytické kontroly; provázanost na řešení neshod v provoze
 • školení degustátorů, vedení a zpracování statistik z odborných degustací, zavedení spotřebitelského hodnocení
 • zavádění moderních analytických a mikrobiologických metod
 • zpracování a systemizace dat měřených provozní laboratoří
 • optimalizace počtu měření s cílem zjištění validní informace o stavu provozu
 • porovnání měřených hodnot s jinými laboratořemi – kruhové testy


Pedagogická činnost / tréninky Vašich zaměstnanců přímo na příslušných pracovištích

 • výchova kádrů pro vykonávání odborných funkcí v pivovarství na všech úrovních řízení
 • zaučení personálu pro práci na novém zařízení
 • osvojení správných pracovních návyků
 • zpracování pracovních návodů (manuálů) a technologických postupů
 • školení v oblasti bezpečnosti práce (v souvislosti s používaným zařízením)
 • odborná školení nepivovarských profesí (servisní technici, obchodní zástupci)


Propagační činnost / propagace Vašich produktů

 • vystoupení v TV a v rozhlase, včetně přímých přenosů
 • rozhovory pro noviny
 • účast na společenský akcích – vystoupení na PR akcích
 • organizace a řízení odborných i veřejných degustací

 

 

Domluvte si s námi konzultaci
Položky označené * jsou povinné.
Poskytnuté osobní údaje (jméno, e-mail, telefon) slouží pouze pro účely komunikace o tématu Vašeho dotazu. Jsou zpracovávány v souladu s nařízením GDPR, nejsou ukládány a nebudou poskytnuty třetí straně nebo použity k jiné formě komunikace.
Antispamová ochrana
 Vaše výhody ze spolupráce s námi

 • Platíte nás za výsledky, nikoliv za každodenní docházku.
 • Výsledky garantujeme! Smluvně.
 • Nezatěžujeme Vás starostmi plynoucími z pracovně právního vztahu.
 • Nezatěžujeme se denní rutinou Vašeho provozu a mezilidských vztahů.
 • Soustředíme se na vyřešení Vašich problémů.
 • Jsme nezávislí a proto objektivní.
 • Jako externisté šetříme Vaše náklady a čas.
 • Máme praxi z více jak 50 pivovarů 4 kontinentů.
 • Aplikujeme ověřená a jinde úspěšná řešení. Náš pracovník u Vás čerpá ze zkušeností, celé naší skupiny.
 • Jsme kreativní a máme svou práci rádi.